Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het logo van IDCheckCenter, IDCheckDesk en de bijbehorende Portal Site, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij IDCheckCenter B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: “IDCC”). IDCC behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Gebruik

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze InspectID app (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, logo, naam van de APP en andere informatie) berustend uitsluitend bij SCAND B.V. en/of haar licentiegevers of verwante auteurs, wanneer anders overeengekomen (hierna tezamen aangeduid als: “SCANID”).

De inhoud van deze app, alsmede eraan gelieerde website(s) mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Toestemming

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IDCC en of SCANID is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze app of gelieerde website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website(s).

Informatie

IDCC en of SCANID hebben het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie uit deze app of gelieerde website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van IDCC of SCANID, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.